Pressemelding fra:

11. mai 2000

Regional Climate Development
Under Global Warming
regclim.met.no

Forskningsprosjektet RegClim presenterer et scenario for Norges klima om 50 år som er varmere, våtere og med mer vind.

Et varmere men betydelig våtere Norge med litt oftere sterk vind, er resultatene fra et klimascenario for de neste 50 år beregnet i forskningsprosjektet RegClim. Om scenariet slår til, vil de siste 10-15 årenes trend med milde, nedbørrike høst-vinterhalvår og hyppige stormer langs kysten, forsterke seg. Endringene vil bli minst om sommeren, men det blir mer sommerregn på Vestlandet. Østlandet får mer vinternedbør, men stadig sjeldnere som snø.

RegClim er et prosjekt finansiert av Norges Forskningsråd. Prosjektet er koordinert gjennom Det norske meteorologiske institutt med fem andre forsknings- og universitets-institutter og over 30 forskere involvert. Å utvikle klimascenarier som er detaljerte nok som grunnlag for utredning av konsekvenser for Norge, er et viktig mål for RegClim. Resultatene fra de beste globale klimaberegningene gir ennå ikke nok regional informasjon til dette. Prosjektet benytter to typer metoder for å beregne detaljerte klimascenarier for Norge og områdene omkring.

Det beregnede scenariet er en detaljert tolkning av globale klimaberegninger fra Max Planck Institutt for meteorologi (MPI) i Hamburg. De to beregningsmetodene gir sammenliknbare resultater, og tilsvarende beregninger fra Danmark og Sverige viser også liknende utvikling. Ordet scenario brukes fordi beregningene antar framtidige utslipp av drivhusgasser. Dessuten er det naturlige svingninger i klimaet, og i klimamodellene må det gjøres forenklinger.

To trekk ved Nord-Europa er svakt fundert i dagens globale klimamodeller, og begge er gjenstand for forskning i RegClim. For det første mangler en dyp faglig forståelse av grunnene til de varme, isfrie havstrømmene langt nord i Nord-Atlanteren. For det andre vet man lite om betydningen av de sterke regionale kontrastene i luftforurensningers påvirkning av skyer og varmebalanse. Hensikten med denne forskningen er å bedre sikkerheten i klimascenariene for Norge.

Hovedresultater for RegClims første scenario for Norges klima mot 2050

Temperatur: Årsmiddeltemperaturen i ulike deler av Norge vil øke med 0.2-0.5 oC pr. tiår. Økningen vil være størst om vinteren, især i Nord-Norge, og minst om sommeren. Økningen vil være større i innlandet enn langs kysten.

Nedbør: Årsnedbøren vil øke de fleste steder i Norge, og i gjennomsnitt ca. 10% for hele landet. Økningen vil være størst på Vestlandet, især sommer og høst. Ellers er økningen størst om høsten.

Vind: Gjennomsnittlig vindhastighet vil øke litt de fleste steder i vinterhalvåret. Økningen vil bli størst i Langfjella, på kysten av Møre og Trøndelag og i Barentshavet øst for Finnmark. Antall stormer (pr. år) vil øke litt, og mest på kysten av Møre og Trøndelag.

Kontaktpersoner for ytterligere informasjon

Prof. Trond Iversen, Inst. for geofysikk, UiO,

Tel. 22 85 58 21

trond.iversen@geofysikk.uio.no

Prof. Sigbjørn Grønås, Geofysisk Inst., UiB,

Tel. 55 58 29 74

sigbjorn@gfi.uib.no

Seniorforsker Eivind A. Martinsen, DNMI,

Tel. 22 96 33 07

e.a.martinsen@dnmi.no

Forskningssjef Thor Erik Nordeng, DNMI,

Tel. 22 96 33 05

t.e.nordeng@dnmi.no

Seniorforsker Frode Stordal, NILU,

Tel. 63 89 80 00,

frode.stordal@nilu.no

Deltakende institusjoner i RegClim: 
Det norske meteorologiske institutt; Geofysisk institutt (Univ. i Bergen); Institutt for geofysikk (Univ. i Oslo); Havforskningsinstituttet; Nansen Senteret for Miljø og Fjernmåling; Norsk institutt for luftforskning. 


Tillegg: Ytterligere informasjon


Tilbake til pressesiden