Pressemelding fra:

21. november 2002

Regional Climate Development
Under Global Warming
regclim.met.no

Pressemelding:

Dette er nye hovedresultater fra det norske koordinerte forskningsprosjektet RegClim.

Økt risiko for ekstremt vær de neste 50 årene i Norge er beregnet i RegClims klimascenario. Sammen med et varmere klima, særlig om vinteren, beregnes en betydelig økt fare for intens nedbør over deler av Kystnorge, og oftere sterk vind ved kysten av de to nordligste fylkene og utenfor. Resultatene er en detaljert beregning for Norge av globale resultater fra Max Planck Institutt for meteorologi (MPI) i Hamburg. Detaljeringen muliggjør studier av virkningene på norsk natur og samfunn.

Temperatur: Årlig middeltemperatur øker med 1-2 oC, mest i Nord-Norge og mer i innlandet enn på kysten. Nattens minimumstemperatur om vinteren øker 1,5-3 oC helt i nord og 1-1,5 oC i resten av landet. Sommerdagens maksimumstemperatur øker med litt mer enn halvparten av dette.

Nedbør: Årsnedbøren øker i gjennomsnitt ca. 10%, mest på Vestlandet og i Nord-Norge om høsten og vinteren, og minst på Østlandet om våren. På Vestlandet kan det bli to flere dager i året med mer enn 50 mm nedbør. En doblet risiko for det som nå er årets maksimale døgnnedbør beregnes over Vestlandet, ved kysten av Troms og Finnmark og i indre Trøndelag. Unntatt i høyfjellet beregnes 10-40% mindre nedbør som snø.

Vind, bølger og stormflo: På kysten fra Lofoten til Varanger beregnes en doblet risiko for det som nå er årets sterkeste vind. Ved Stad øker risikoen med 1,5. Bølgehøyden beregnes å øke merkbart kun for de aller sterkeste stormene, og da opptil 1 meter i utenfor kysten av Troms og Finnmark. Vannstanden ved stormflo øker med opptil 10 cm for de tilfellene som har høyest stormflo i nord.

Usikkerhet: Scenariet for Norges klima om 50 år er ett av flere mulige. Særlig fordelingen av økt nedbør og sterk vind kan variere fra ett scenario til et annet. For dagens globale klima stemmer RegClims scenario fra MPI bedre enn resultatene fra andre klimamodeller.

FNs klimapanel (IPCC) peker ut fagområder der manglende forståelse gjør resultatene fra klimamodellene usikre. RegClim bidrar til forskning for å øke sikkerheten i beregningene bl. a. for Norge. Resultater viser at:

”Golfstrømmen” stopper neppe. RegClim har gjort viktige nye beregninger som viser at omveltningen av vann i Nord-Atlanteren ikke påvirkes nevneverdig av global oppvarming. Dette er beregnet med Bergens klimamodell (BCM) utviklet for RegClim. Én annen stor klimamodell (MPI) gir samme resultat. De fleste modellene beregner en noe svekket omveltning, men selv disse beregner varmere klima i Norge. RegClims modell er mer troverdig enn mange andre fordi isforholdene i Arktis er realistisk beregnet for dagens klima.

Partikler i forurenset luft avkjøler i nord og flytter troperegnet sørover. Svovel og sotpartikler som kan sveve mange dager i lufta, skyldes forbrenning av kull og olje samt påsatte skogbranner i tropene. De reflekterer og absorberer sollys direkte, og indirekte ved å påvirke skyene. RegClim har utviklet klimamodellen CCM-Oslo som beregner dette mer detaljert enn før. Resultatene bekrefter tidligere antagelser om at partikler demper den globale oppvarmingen, og mest på den nordlige halvkule. For nedbør beregnes en betydelig forskyvning av det tropiske regnbelte mot sør. Om dette stemmer, er konsekvensene dramatiske.

Kontakt for ytterligere informasjon:

Brosjyre og materiale fra pressekonferansen kan finnes på regclim.met.no. Personlige kontakter:

Prof. Trond Iversen, Inst. for geofysikk, UiO,

22 85 58 21

trond.iversen@geofysikk.uio.no

Seniorforsker Eivind A. Martinsen, met.no 22 96 33 07 e.a.martinsen@met.no
Prof. Helge Drange, Bjerknessenteret og Nansensenteret 55 29 72 88 helge.drange@nersc.no
Prof. Ivar Isaksen, Inst. for geofysikk, UiO 22 85 58 22 ivar.isaksen@geofysikk.uio.no
Seniorforsker Inger Hanssen-Bauer, met.no 22 96 33 82 Inger.Hanssen-Bauer@met.no
I prosjektledelsen, men ikke til stede på pressekonferansen:
Prof. Sigbjørn Grønås, Geofysisk Inst., UiB 55 58 29 74 sigbjorn@gfi.uib.no

RegClim er et koordinert forskningsprosjekt med Norges Forskningsråd som hovedfinansiering.

Deltagende institutter:

Meteorologiske institutt (met.no);  Geofysisk institutt (Univ. i Bergen); Institutt for geofysikk (Univ. i Oslo);           Havforskningsinstituttet;  Nansen Senteret for Miljø og Fjernmåling; Norsk institutt for luftforskning (NILU).


Tilbake til pressesiden