Det globale klimasystemet

 

Klimasystemet

     Klimasystemet består av de fysiske delene av jordkloden som bestemmer jordoverflatens klima. Disse er atmosfæren, havet, biosfæren og landjorda. Klimaet varierer naturlig uten forandringer i ytre betingelser. Slike fluktuasjoner er uforutsigbare, men variasjoner kan også skapes ved endringer i ytre betingelser. Disse endringene kan være naturlige eller menneskeskapte. Å skille indre fluktuasjoner fra variasjoner som skyldes endringer i ytre betingelser, er en av de store utfordringer i klimaforskningen. Jordas atmosfære er et "hav " av luft som omhyller kloden. Omkring 80%av lufta fins i de nederste 12~15 km av atmosfæren, der nesten all utvikling av vær foregår. Nesten all resterende luft finnes i stratosfæren opp til ca.50 km. Atmosfæren inneholder like mye masse som et 10 meter dypt vannlag, og varmekapasiteten til verdenshavene er svært mye større enn atmosfærens. Havet er derfor en vesentlig tregere del av klimasystemet enn atmosfæren. Utbredelsen av havis og snø er meget viktig for jordoverflatens evne til å reflektere sollys (albedo). Saltholdig havvann som fryser kan gi opphav til kalde og saltholdige vannmasser som kan synke raskt til bunns, og derved påvirke havstrømmene og igjen klimaet. Jordas biologi, geologi og kjemi er ved sin påvirkning av atmosfærens og havets sammensetning samt landjordas beskaffenhet, viktige deler av klimasystemet. For tidsutviklinger over tusen år og lengre, og spesielt for istider,er landjordas isbreer av stor betydning.
     Klimaforskere tar alle disse forholdene i betraktning når mulighetene for menneskelig påvirkning av jordas klima studeres.

 
Jordas varmebudsjett

     Jorda mottar varme fra solas utstråling. I gjennomsnitt kommer 342 W/m2 inn til ytterkanten av jordas atmosfære dersom strålingsvarmen fordeles jevnt over jordkloden. Av denne solstrålingen reflekteres ca. 31% tilbake til verdensrommet. Dette tallet kalles den globale albedo. Resten – ca. 235 W/m 2 – absorberes i klimasystemet.


Skjematisk framstilling av varmebalansen.(ref. IPCC 1995)
                                                                                                                                                                                    Illustrasjon: Hanne Stenbro

     Siden temperaturen i klimasystemet ikke øker systematisk, stråler jorda ut igjen like mye varme som den mottar fra sola. Det skjer ved varmestråling, og utstrålingen svarer til at jorda har en strålingstemperatur på -18 °C. Imidlertid er gjennomsnittstemperaturen på jordoverflaten ca.15°C; altså 33 grader høyere. Denne forskjellen skyldes atmosfærens naturlige drivhuseffekt. Den er en følge av at atmosfæren absorberer solstråling mindre effektivt enn den absorberer varmestråling fra jordoverflaten. Bare ca. 29% av den delen av solstrålingen som absorberes i klimasystemet kommer atmosfæren til del, mens hele 90% av varmestrålingen fra jordoverflaten absorberes der. Atmosfæren mottar 519 W/m 2 ved absorpsjon av varmestråling fra jordoverflaten og solstråling, og ved varmeledning og fordampning fra bakken. Til gjengjeld bidrar den med varmestråling tilbake mot bakken (324 W/m 2 ) og ut til verdensrommet (195 W/m 2 ).
     Altså mottar jordoverflaten betydelig mer strålingsvarme enn klimasystemet totalt. Tilsammen mottar jordoverflaten 492 W/m 2, som er over det dobbelte av hva klimasystemet totalt mottar (235 W/m 2). Varmestråling fra atmosfæren er det største bidraget (ca.66%), mens resten er direkte solstråling. Atmosfærens varmestråling skyldes skyer og klimagasser (vanndamp,CO2, metan,lystgass, ozon som de viktigste). Jordoverflaten holdes i varmebalanse hovedsakelig ved å avgi varmestråling (ca.79%), men også ved varmeledning og fordampning til atmosfæren.


Vær,vind og havstrømmer


Utbredelse av havis på nordlige halvkule 26. mars 2000. Blå farge angir fast is, mens grå angir åpen drivis.

     Den viktigste grunnen til alle bevegelsene i atmosfæren og havet er at varmebudsjettet ikke er i likevekt overalt. Solinnstrålingen er større enn varmetapet ut mot verdensrommet i et belte mellom 35 °S og 35 °N. Utenfor denne sonen mister jorda mer varme ved utstråling enn den mottar fra sola. Forskjellen mellom ekvator og polene i netto innstråling er ca. 150 W/m 2. Denne manglende strålingsbalansen kompenseres ved at luft- og havstrømmer frakter varme fra lave til høye breddegrader. Uten en slik bevegelse ville temperaturforskjellen mellom tropene og polene vært mye større. Varmetransporten mot polene i atmosfæren skjer i høy grad via lavtrykk og høytrykk utenfor tropene.
      Vindene i atmosfæren lager havbølger og driver strømmer i havets øverste 100~1000m. På grunn av havenes begrensning og form presses vinddrevne strømmer ofte direkte fra lave til høye breddegrader, f.eks."Golfstrøm "-systemet i Nord-Atlanteren som transporterer varme langt inn i Arktis. Grovt sagt transporteres 40% av varmen i havet og resten i atmosfæren. Siden havene bare kan frakte varme i visse sektorer, varierer varmetransporten i havet mye mer regionalt.
     En del av strømsystemene i havet drives av tetthetsforskjeller og ikke av vinden. Slike strømmer kalles termohaline og involverer vannmasser helt ned til de store havdyp. Dyp- og bunnvannsdannelse skyldes overflatevann som synker ned mot bunnen. Dette kan skje langsomt når vannet i overflaten avgir sin varme til atmosfæren, og mer dramatisk, men mindre, regelmessig, når saltholdig havvann fryser. Bunnvannsdannelse skjer ofte i Weddelhavet i Antarktis, men forekommer mer eller mindre regelmessig om vinteren i Labradorhavet, i Grønlandshavet, Barentshavet og i Polhavet.
     Vår viten om de grunnleggende årsaker til de spesielle is- og strømforholdene i våre nære havområder er mangelfull sammenliknet med hva vi vet om mange atmosfæriske forhold. Hav og havis er derfor dårlig kjente faktorer i vår forståelse av klimasystemet.

Er klimaet hos oss spesielt?


Høy NAO-indeks: Lavtrykk i nordlig bane inn i Norskehavet med milde fuktige luftstrømmer innover Nord-Europa.

Lav NAO-indeks: Lavtrykk i sørlig bane med arktiske luft-strømmer over Nord-Europa.

 

     Vår region er i en særstilling. De varme havstrømmene i Nord-Atlanteren, med forlengeser inn i De nordiske hav og Barentshavet, henger sammen med at grensen for havisens utbredelse går usedvanlig langt nord. Den egentlige årsaken til vårt milde klima er et kontroversielt spørsmål. Noen hevder at de varme havstrømmene er den egentlige årsaken, mens andre mener at atmosfæren og havet virker sammen. Nyere forskning tyder på at luftstrømmene i våre områder også styres av forhold langt vekk, f.eks.i tropene. Slike fjernvirkninger er kjent siden Jack Bjerknes beskrev dem i 1968, men systematiske studier av hva som bestemmer slike regionale strømningssystemer, har bare såvidt startet.
     Systematisk varierende atmosfæriske luftstrømmer, som er av stor betydning for vår region, kan klassifiseres vha. NAO-indeksen -et kortnavn for Den nord-atlantiske oscillasjon. Denne er karakterisert ved at luftstrømmene på midlere breddegrader ser ut til å veksle over tidsrom på tiår. NAO-indeksen er forskjellen i bakketrykk målt på Azorene og på Island. Når denne forskjellen er mindre enn normalt (lav NAO-indeks), går lavtrykkene ofte i en sørlig bane om vinteren, og arktisk luft strømmer sørover. Slik var forholdene mange vintre i 1960-årene. Når NAO-indeksen er høy går mange lavtrykk inn i Norskehavet, og disse fører med seg mild og fuktig luft. Vi får milde, men stormfulle vintre i Norge, slik som i 1990-årene. Det har altså vært en økning av NAO-indeksen siden 1960-årene.
     I den senere tid er det blitt vanlig å betrakte Den nord-atlantiske oscillasjon som en del av et enda større luftstrømsystem under navnet Den arktiske oscillasjon (AO) som også har forbindelse med luftstrømmene i stratosfæren.


NAO-indeksens variasjon i vintersesongene fra 1865-1998. Blått viser år med lav NAO-indeks, rødt angir høy indeks.
NOAA Office of Global Programs/Lamont-Doherty Earth Observatory of Columbia University).

Menneskeskapte endringer
     Mennesker kan påvirke klimasystemet effektivt ved å forrykke strålingsbudsjettene globalt og regionalt. Dette kan skje ved å endre atmosfærens innhold av drivhusgasser og partikler. Partiklene påvirker refleksjon og absorbsjon av solstråling direkte, og indirekte ved at de endrer skyenes egenskaper.
     Når drivhuseffekten øker og temperaturen begynner å stige i atmosfæren og havet, vil luftas innhold av vanndamp også kunne øke. Vanndamp er den mest effektive drivhusgass som finnes naturlig, og en menneskeskapt økning av drivhusgasser får dermed en sterk ekstravirkning. Vann, is og vanndamp har imidlertid et kretsløp i atmosfæren, og vanndampens drivhuseffekt avhenger sterkt av om den finnes i høyere luftlag eller ved bakken. Mulige endringer i skyforholdene øker usikkerheten om vanndampens ekstravirkning ytterligere, og det er umulig å resonnere seg fram til effektene av endret innhold av drivhusgasser og partikler i atmosfæren. Det må gjøres beregninger ved hjelp av avanserte klima-modeller for å kunne vurdere mulige klimaendringer.

Klimamodeller -globale scenarier

     Klimamodeller er svært omfattende datamaskinprogrammer som bygger på fysiske lover for atmosfære, hav, jordoverflate og havis. Modellene er globale og beregner tilstanden i luft og hav time for time, dag for dag og år for år fra en gitt utgangstilstand og mange år fram i tid. Klimaet i modellene forandres ved at strålingsforholdene endres (gjerne kalt et strålingspådriv målt i W/m2 ).
Når det gjelder beregningen av menneskeskapte klimaendringer, er de viktigste pådrivene gitt ved endring av klimagasser og partikler (aerosoler) i lufta. Modellene kan på ingen måte varsle været for bestemte dager flere år og framover, men dette er ikke til hinder for at den statistiske fordelingen av ulike værtyper, altså klimaet, kan beregnes ved ulike scenarier for endringer i atmosfærens innhold av klimagasser og aerosoler. Å vurdere hvor gode slike scenarier for klimautviklingen blir er også en del av klimaforskningen, men de kan aldri bli så gode at det ikke er rom for tvil om deres riktighet. Det finnes to store klimasentra i Europa som anvender slike globale klimamodeller som kopler atmosfære, hav og havis: Hadleysenteret (HC) i England og Max Planck-instituttet MPI) i Tyskland. Tilsvarende sentra finnes også i USA. Begge sentrene starter sine simuleringer fra det man vet om atmosfærens innhold av klimagasser i 1860, og beregningene bruker scenarier for klimagasser og partikler i atmosfæren, gjerne fram til år 2050 eller 2100. Scenariene for endring i klimagasser og partikler utarbeides av eksperter i forståelse med IPCC -FNs klimapanel.
     Økningen i gassene gir et strålingspådriv som i dag er beregnet til ca 2.3 W/m2 i middel over jordkloden i forhold til førindustriell tid. Utviklingen videre framover for de neste 50 og 100 år er blant annet beregnet ved MPI og HC for ulike scenarier av klimagasser og partikler. Resultatene viser en global oppvarming, ca tre grader over hundre år i HC-modellen og ca to grader i MPI-modellen. Slike globale scenarier danner utgangspunktet for å beregne mulige klimaendringer i utvalgte regioner, som er en viktig oppgave for RegClim.

 


Denne kurven viser det beste anslag av hvordan den 50-årsmidlede temperaturen på nordlige halvkule har utviklet seg gjennom millenniet 1000-2000. Temperaturkurven er gitt som avvik fra gjennomsnittstemperatur for perioden 1961-1990 (C). Kurven er en rekonstruksjon av instrumentdata fra det siste århundret satt sammen med indirekte data treringer osv.) for de foregående 900 år. Tallenes usikkerhet øker betydelig bakover i tiden, men usikkerhetsanslag viser at den høye temperaturen mot slutten av det 20. århundret er godt utenfor usikkerhetsområdet for kurven gjennom hele millenniet. 1998 var overveiende sannsynlig millenniets varmeste år. Annual from Mann et al. (1999) Geophys. Res Lett 26, 759.

 Observert og beregnet endring i global middel-temperatur nær jordoverflaten med forskjellige scenarier av strålingspådriv; bare drivhusgasser (GHG), med drivhusgasser justert med den direkte effekten av aerosoler (GSD) og drivhusgasser justert med både den direkte og indirekte effekten av aerosoler (GSDIO). Endringene er i forhold til observert middeltemperatur for perioden 1860 til 1900 og en kontrollberegning som ikke har variasjon i strålingspådrivene.